Cầu, N. T., & Vinh, P. Q. (2003). Khái niệm hệ thông tin địa lý (GIS) trong nghiên cứu địa lý và môi trường. Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(4), 375–380. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11438