Dân, N. L., & Lan, V. T. (2003). Khai thác nguồn nước mặt phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng khô hạn Ninh Thuận - Bình Thuận. Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(4), 322–326. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11428