Dương, N. Đình. (2003). Ứng dụng kỹ thuật viễn thám trong phân loại sử dụng đất và lớp phủ tại Bắc Kạn. Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(4), 314–321. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11427