Anh, L. H., & Tuấn, T. P. (2003). Bước đầu nghiên cứu cấu tạo trầm tích bở rời các sườn lồi - lõm vùng đồi núi thấp lưu vực Sông Cầu. Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(4), 309–313. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11426