Cánh, T. (2002). Về phương pháp mô hình hóa trong nghiên cứu địa động lực. Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(4), 373–378. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11421