Nam, K. Q. (2002). Mối tương quan giữa thành phần hóa học, cấu trúc đá với hoạt tính của Puzơlan trong Basalt Kainozoi tại Lâm Đồng. Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(4), 341–347. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11417