Triều, C. Đình, & Long, P. H. (2002). Một số nét đặc trưng kiến tạo đứt gãy lãnh thổ Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(3), 261–272. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11405