Sơn, V. T., Hùng, L. V., & Minh, L. H. (2002). Chuyển trường về cực vùng vĩ độ thấp và việc minh giải bản đồ dị thường từ hàng không Việt Nam. Science of the Earth, 24(2), 164–174. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11391