Hương, P. T. (2002). Các yếu tố gây sai số chuyển đổi thời gian - độ sâu trong minh giải tài liệu địa chấn. Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(2), 155–163. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11390