Thành, T. T. M. (2002). Áp dụng các công thức tính dao động nền ở Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(2), 138–145. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11388