Thuận, Đinh V., Dỹ, N. Địch, Tự, Đỗ V., & Mạnh, N. Q. (2002). Biến động các bãi triều cửa sông và dao động mực nước biển ven đồng bằng Châu thổ Sông Hồng. Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(2), 111–122. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11385