Minh, L. H., Hùng, L. V., & Triều, C. Đình. (2002). Sử dụng trường Vector Gradient ngang cực đại trong việc minh giải từ và trọng lực ở Việt Nam. Science of the Earth, 24(1), 67–80. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/1/11380