Hằng, H. T. M., & Vinh, B. T. (2002). Phân cấp nhạy cảm đường bờ từ Mũi Né đến cửa Sông Tiền phục vụ ứng cứu tai biến dầu tràn. Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(1), 16–24. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/1/11374