Tài, L. X. (2002). Đặc điểm và sự phân bố của trầm tích đáy ở hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(1), 10–15. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/1/11373