Sơn, P. Q. (2002). Đặc điểm biến động địa hình các cửa sông ven biển Miền Trung Việt Nam và vấn đề tiêu thoát nước lũ. Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(1), 1–9. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/1/11372