Bắc, T. V., Toàn, Đinh V., & Hiếu, V. C. (2001). Đánh giá ảnh hưởng của các vụ nổ mìn công nghiệp bằng thiết bị địa chấn K2 tại Đồng Nai. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(4), 447–452. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11362