Sơn, P. Q., & Việt, B. Đức. (2001). Sử dụng ảnh vệ tinh RADARSAT (SAR) và GIS trong nghiên cứu ngập lụt Đồng bằng Huế - Quảng Trị. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(4), 423–430. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11360