Thơm, B. V. (2001). Xác định tính chất hoạt động của các đới đứt gãy khu vực Bắc Trung Bộ (Phương pháp 3 hệ khe nứt cộng ứng). Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(4), 362–369. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11353