Túc, N. Đăng, & Yêm, N. T. (2001). Biên độ và tốc độ dịch trượt của đới Sông Hồng trong Kainozoi. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(4), 344–353. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11351