Vinh, H. Q., Giuliani, G., & Trịnh, P. T. (2001). Đồng vị Carbon trong Canxit và Graphit thuộc các thành tạo chứa Ruby, Saphia đới Sông Hồng và lân cận. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(4), 337–343. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11350