Nghinh, L. T., Ngọc, N., Pha, P. Đông, & Yêm, N. T. (2001). Vài nét về lịch sử phát triển đồng bằng Tuy Hòa trong Pleistocen giữa (?) - muộn - Holocen. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(4), 329–336. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11349