Lâm, D. Đình, Nghi, T., & Tiến, P. H. (2001). Các kiểu đồng bằng Holocen - ở Đồng bằng Bắc Bộ. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(4), 319–328. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11348