Anh, P. L. (2001). Thạch luận nguồn gốc của Granit - cao nhôm tổ hợp Cà Ná. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(4), 311–318. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11347