Hòa, T. T., Phượng, N. T., & Anh, P. L. (2001). Đặc điểm nhận dạng các tổ hợp siêu Mafic ở Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(4), 289–299. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11345