Lạc, M. V., & Tùng, N. D. (2001). Những vấn đề trong nghiên cứu địa tầng Đệ Tứ ở nước ta hiện nay. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(3), 261–267. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11340