Thơm, B. V. (2001). Xác định tính chất hoạt động đới đứt gãy Hương Hóa - A Lưới bằng phương pháp phân tích 3 hệ khe nứt cộng ứng. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(3), 246–253. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11338