Minh, L. H., Hùng, L. V., & Triều, C. Đình. (2001). Một vài phương pháp hiện đại phân tích tài liệu từ hàng không áp dụng cho vùng Tuần Giáo. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(3), 207–216. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11333