Giang, M. P., & Tùng, N. D. (2001). Sự hình thành tính chất cơ lý của đất loại sét Pleixtocen muộn vùng Đồng bằng Nam Bộ. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(2), 185–189. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11330