Triều, C. Đình, Dũng, L. V., & Hưng, P. N. (2001). Thử nghiệm quan trắc trọng lực chính xác cao ở Việt Nam bằng máy CG-3. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(2), 146–153. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11324