Hải, Đỗ K. (2001). Nghiên cứu khoáng vật vụn và ý nghĩa thực tiễn của nó. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 23(2), 139–145. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11323