Nghi, T., Tân, M. T., Lâm, D. Đình, Phúc, L. T., Thành, Đinh X., & Nguyên, N. Đình. (2001). Đặc điểm tướng đá - cổ địa lý trong Pliocen Đệ Tứ tại thềm lục địa Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(2), 105–116. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11319