Lâm, D. Đình, & Boyd, W. E. (2001). Một số dẫn liệu về mực nước biển trong Pleistocen muộn - Holocen vùng Hạ Long và Ninh Bình. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(1), 86–91. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11316