Mỹ, N. Q., & Sơn, N. T. (2000). Đặc điểm xói lở và bồi tụ tại đới đứt gãy Sông Hồng (Đoạn Việt Trì - Hà Nội). Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(4), 436–441. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11304