Thắng, T. T., & Anh, T. T. (2000). Những dấu hiệu về tướng Granulit trong đới Sông Hồng. Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(4), 410–419. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11301