Sơn, L. T. (2000). Cơ cấu chấn tiêu động đất Tạ Khoa, Lai Châu và Mường Luân vùng Tây Bắc Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(4), 355–360. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11295