Xuyên, N. Đình, Hùng, P. Q., Nguyên, P. Đình, Sơn, L. T., & Thành, T. T. M. (2000). Một số đặc trưng địa chấn của đới đứt gãy Sông Hồng. Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(4), 258–265. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11258