Vấn, V. V. (2000). Các đá magma phun trào - xâm nhập á kiềm tây Fansipan và nguồn gốc thành tạo. Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(3), 168–173. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/3/11244