Khanh, T. V. (2000). Địa hình và khoáng hóa thiếc sa khoáng vùng Đông Bắc Tam Đảo. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 22(2), 156–160. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11226