Hùng, P. V. (2000). Xác định tính chất động học vủa đới đứt gãy ở khu vực Nam Trung Bộ bằng phần tích khe nứt kiến tạo. Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(2), 113–119. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11218