Xuyên, N. Đình, Hỷ, N. Q., Hữu, N. V., Quỳ, T. Đình, Bình, N. X., & Cảnh, T. (2000). Lập hàm dự báo chấn cấp động đất cực đại trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp xấp xỉ ngẫu nhiên. Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(2), 81–89. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11214