Trái Đất, T. chí C. K. học về. (2012). Tổng mục lục năm 2010. Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(4), 382–384. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1043