Hải, N. T., & An, B. P. (2012). Phân loại trượt lở đất đá và đánh giá nguy cơ trượt lở dọc tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc Hà Tĩnh. Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(4), 365–373. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1041