Hải, V. Q. (2012). Xử lý số liệu GLONASS phục vụ nghiên cứu địa động lực. Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(4), 343–347. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1038