Dỹ, N. Địch, Lâm, D. Đình, Hà, V. V., Tấn, N. T., Tuấn, Đặng M., Quảng, N. M., & Cúc, N. T. T. (2012). Phân vị địa tầng mới - Hệ tầng Bình Đại, tuổi Holocen sớm vùng cửa sông ven biển Châu thổ Sông Cửu Long. Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(4), 235–242. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1037