Chân, N. Đức, & Kỳ, N. V. (2012). Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành trữ lượng nước dưới đất lưu vực sông Sài Gòn. Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(4), 326–334. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1036