Anh, Đào D. (2012). Đặc điểm địa hóa khoáng vật quặng Mangan vùng mỏ Tốc Tát. Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(4), 308–317. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1034