Dung, P. T., Anh, T. T., Hòa, T. T., Phượng, N. T., Ý, N. V., Ishihara, S., Cẩn, P. N., & Hiếu, T. V. (2012). Indi - Khoáng sản đi kèm có triển vọng trong mỏ Chì - Kẽm khu vực chợ Đồn. Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(4), 299–307. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1032