Hòa, T. T., Anh, T. T., Dung, P. T., Hùng, T. Q., Niên, B. Ấn, Hiếu, T. V., & Cẩn, P. N. (2012). Khoáng sản đi kèm trong các kiểu quặng Chì Kẽm và Đồng Miền Bắc Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(4), 289–298. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1031