Dân, N. L., & Lan, V. T. T. (2012). Thực trạng hạn hán ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và giải pháp phòng chống. Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(3), 219–225. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/3/1022