Dỹ, N. Địch, Lâm, D. Đình, Sơn, P. Q., Hà, V. V., Vĩnh, V. V., Quân, N. C., & Tuấn, Đặng M. (2012). Nghiên cứu biến động bờ biển vùng Châu thổ Sông Cửu Long. Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(3), 211–218. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/3/1021